sábado, 24 de maio de 2014

ENSAYO HISTÓRICO SOBRE LA CULTURA GALLEGAENSAYO HISTÓRICO SOBRE LA CULTURA GALLEGA / Otero Pedrayo, Ramón
27 de xullo de 1933
Biblioteca Murguía II – Nós, Pubricacións Galegas e Imprenta, Rúa do Vilar 15, Santiago
224 páx. ; 22,5 cm.

O libro Ensayo histórico sobre la cultura gallega de Ramón Otero Pedrayo, segundo e último volume da Biblioteca Murguía creada por Nós para recoller as obras dos escritores galegos escritas en castelán, foi editado en Compostela en xullo de 1933

Otero escribiu esta obra en castelán entre outono e inverno de 1930 para ser publicada na Biblioteca de Estudios Gallegos da Compañía Ibero Americana de Publicaciones, dirixida por Álvaro de las Casas, onde o autor tiña publicado en 1928 o libro: Paisajes y problemas geográficos de Galicia. A cancelación desta colección integrada por volumes dedicados a Galiza e dirixida aos lectores casteláns, fixo que finalmente fose Ánxel Casal quen publicara a obra respectando o idioma orixinal en que foi concibida.

O libro ten unha segunda edición publicada na Arxentina en 1939.(2)

O número 118 da revista Nós, de outubro de 1933, incorpora un comentario crítico sobre o libro destacando o acerto de Otero ao procurar a personalidade de Galiza “onde verdadeiramente está: na cultura e non na políteca”.

Otero adonouse da corrente central da nosa cultura, da sua sinificación fonda, da sua ialma invisíbele, e o que nos dá n-iste libro forte e sugestivo é o interno proceso criador, o senso inmorrente da cultura galega.(3)

2ª Edición. 1939
O autor realiza un percorrido emocional polo desenvolvemento cultural de Galiza comezando polo substrato étnico de raíz celta, onde Otero atopa xustificación psicolóxica para a súa propia personalidade:

… en la ausencia de una rígida dogmática, en la tendencia a la ensoñación y a la figuración de vidas que él nunca podrá vivir, en una enorme ironía, en la sucesión arbitraria de exaltaciones y depresiones aún bajo la aparente solidez de una vida disciplinada. Es decir, en el vago deseo de otra cosa, manifestado en entusiasmos imaginativos o en contraria y paralela ironía o acerba crítica.

Sinopse da obra

EL FONDO ÉTNICO

Antes da chegada dos romanos un pobo enorme e unánime cubría a terra identificado coa paisaxe creadora da eternidade vital de Galiza, asentado nun tapiz de pequenas células vitais.

LAS ÁGUILAS DEL IMPERIO Y LA BARCA APOSTÓLICA

O cristianismo impuxo a súa doutrina sobre esta primeira capa cultural coñecida como un fenómeno paralelo á romanización e o panteísmo e a vella tradición oral tiveron que adaptarse ao novo marco de referencia. Otero cita como exemplo de sincretismo a chegada do Apóstolo e a súa conexión co culto lítico previo.

Este proceso de asimilación é narrado apaixonadamente por Otero, home de fondas conviccións relixiosas.

GNOSIS Y CATOLICISMO

O autor interpreta o Priscilianismo como a adaptación da relixiosidade céltica ao mundo católico.

Aún sinceramente cristiano, Prisciliano quiso adaptar Galicia y el Occidente a una forma de cristianismo la más próxima al viejo sentimiento celta del mundo y del ultramundo, y fue gnóstico.

Os textos de Prisciliano, o primeiro teólogo de Galiza, constitúen a primeira expresión escrita do espírito galego.

LAS HOGUERAS DE SAN MARTÍN

San Martiño foi responsable non só de certificar a conversión dos galegos ao catolicismo, senón tamén de expulsar a relixión celta da esfera pública.

San Martín, catequizó definitivamente a Galicia. Todo lo definitivamente que puede ser sometido el radical panteismo de un pueblo celta.

Os Suevos foron absorbidos polos galegos logo de se converter ao catolicismo, ensaiando na Galiza a primeira forma dun estado ibérico. Idacio narra a creba deste imperio, derrotado polos Godos.

Os textos de San Martiño Dumiense en contra do politeísmo poden considerarse os primeiros escritos medievais.

Gracias a la superior cultura, a la experiencia, de las luchas apostólicas, al florecer de la vida monástica, la iglesia gallega pudo entrar en la Edad Media con grandes posibilidades de energía y dueña de una tradición vital.

LA GALAXIA EXPLICADA

A invención do sepulcro en Compostela, “num monte muy espeso de muytos árvores et silvas” enxerta definitivamente o catolicismo no renovado tronco anterior, envolto aínda na bruma do celtismo.

Os pequenos cenobios antigos que gardaron acesa a lámpada da cultura son substituídos polos grandes mosteiros. O clero, con todos os seus vicios, ocupou o lugar que debería corresponder aos condes galegos, inicio das poderosas dinastías feudais e que non souberon estar á altura da súa función.

LA ARCHIVOLTA FLORIDA

O estilo bizantino promovido por Suevos e Visigodos deixa paso ao románico, que na escultura espallou por Europa a forma inicial do novo espírito de Occidente.

Aquellas arquitecturas hablan el griego de los lejanos basileus (...) Es un espíritu de tierras cálidas y secas y en sus mármoles demasiado abstractos, impersonales, mágicos, no prenden las vegetaciones del clima gallego.

Otero explica Galiza como céltica, románica e barroca, e Xelmírez encarna os devezos deste tempo románico.

Bajo él Galicia llegó a la unanimidad de pensamiento porque la sentía como una realidad, y la hizo base del culto de Santiago, algo indiscutido y respetado en toda la comunidad cristiana.

O románico acadou a máxima expresión con Mateo, materializado dun xeito radiante na porta de Santiago. Nesta época remata o mapa histórico e o plano esencial das cidades, e Galiza séntese segura interpretando o románico como unha lingua propia. Mesmo nos séculos oxivais, este segue a envolver todos os aspectos e rumbos da vida.

LA SELVA ENCANTADA

A irrupción da poesía galego-portuguesa supón a primavera do romance hispano occidental.

No es jardín de eruditos sino fronda, bosque, necesario al paisaje histórico de Galicia y del mundo.

LOS CAMINOS DEL MUNDO

La iglesia compostelana siempre cantó un aniversario a Carlomagno y sea o no cierta la peregrinación del emperador, la tradición adquiere la profunda realidad de un símbolo pues Carlomagno es toda la Edad Media en intención, en valor sintetizado.

Por primeira vez desde as rutas indecisas dos procuradores de metais nos comezos da historia, os camiños europeos converxen nun destino. Os peregrinos representan o movemento da conciencia vital creadora da unidade europea; a voz conxunta da variada Europa soando por vez primeira na historia.

Bajo la bóveda de Compostela se curvaron todas las variedades humanas del medievo.

LA OJIVA Y LA ESPADA

Galiza fica lonxe dos centros de poder na Baixa Idade Media e os caudillos languidecen atrapados en loitas tan estériles como esgotadoras.

Hombres realistas, sin la cultura quizá pero con el pleno espíritu de los príncipes del Renacimiento italiano que en Galicia no crearon ni un intento de Estado.

O libro característico desta época xa non é o Códice Calixtino senón a Relación de Vasco da Ponte.

Este tempo tamén ven caracterizado polo apelido Fonseca, entroncado co plateresco galego, coa Universidade e tamén co comezo da Galiza provincial.

EL PONIENTE BARROCO

No campo galego gobernan os señoríos fidalgo e eclesiástico, mentres nas cidades os oficios forman novos grupos sociais.

Santiago era capital indiscutible a pesar de la opulencia de las ciudades de la marina. La sosegada y profunda vida de los pazos de la montaña, de Arosa, del Ulla se continuaba con más urbanidad y etiqueta en los palacios de las ruas compostelanas.

A personalidade de Galiza soubo expresarse neste século mediante a arquitectura e a erudición. A primeira representa o devezo do alén e acada o seu cumio na fachada do Obradoiro. Na segunda destacan as figuras de Feijóo e Sarmiento, chamados a reintegrar España na sociedade europea.

ESPERANZA Y REALIDAD

El día 30 de mayo de 1808 acaba un siglo, el XVIII, condensación final, radioso crepúsculo, de los siglos anteriores. Entramos en el discutido, contradictorio y fuerte XIX.

Os burgueses das cidades decláranse unanimemente liberais. No agro, os comerciantes, maioritariamente casteláns, substitúen os fidalgos e procuran influencias políticas para se converter en caciques.

Pero estaba rota la bella armonía dieciochesca entre el pazo y la aldea.

Sucédense as revolucións: 1837, 1848, 1868; e tamén xorden decontino personalidades destacadas: Varela Montes, Casiano del Prado, Saco y Arce, Antonio Neira, Vesteiro Torres...

No XIX agroma o Rexionalismo, froito serodio da rexeneración e os seus patriarcas indiscutidos foron Pondal e Murguía.
Da man do Romanticismo representado por Rosalía, Curros e Pondal, Galiza renace espiritualmente.

Un pueblo que produjo tales poetas, bien podía ya en el XIX, a pesar de las apariencias, sentirse seguro del porvenir.

O libro conclúe enumerando os nomes prometedores incorporados ao Galeguismo no século XX, como unha nova onda superposta sobre as xeracións anteriores.

Una generación ya madura en diversas escalas y en plena labor poética, ensayística, crítica, novelística – Cabanillas, Noriega, Risco, Villar Ponte, Armando Cotarelo – alterna con otra de nombres jóvenes – Bouza Brey, Augusto y Álvaro de las Casas, Filgueira, Manuel Antonio y Amado Carballo, los dos últimos muertos (...) un pensamiento que se afirma valiente en los nombres de Eugenio Montes y Rafael Dieste, indiscutibles jefes de una juventud, que tal vez al escribir estas líneas haya dado un paso formidable. Pero hemos de terminar señalando el hecho de una continuidad índice de la interna fuerza unánime en el tiempo, pues no se oponen Castelao y Cabanillas a los llamados nuevos. Las dos generaciones trabajan con el mismo anhelo, la misma inmortal “materia gallega”, con la pasión de la individualidad y la segura posesión de los métodos.

(1)    Fonte da imaxe de Ramón Otero Pedrayo: fundacionoteropedrayo.org
(2)    Historia de la cultura gallega. 2ª ed. Emecé Editores. Buenos Aires. 21 de noviembre de 1939.
(3)    Ensayo histórico sobre la cultura galega. Os homes, os feitos, as verbas. Revista Nós nº 118. 15 de outono de 1933. Esta nota anónima probablemente foi escrita por Vicente Risco.Ningún comentario:

Publicar un comentario