mércores, 1 de maio de 2013

ARQUIVOS DO SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS I

ARQUIVOS DO SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS I / Varios autores
1927
Editorial Lar. A Cruña
271 p ; 23,5 cm.

Conta Fernández del Riego que a carta fundacional do Seminario de Estudos Galegos datouse o 12 de outubro de 1923 na casa do Castro de Ortoño onde Rosalía de Castro pasou os anos da súa nenez. Daquela, un grupo de estudantes universitarios decidiron unir os seus esforzos para constituír un ente colectivo coa intención de dignificar a cultura galega.

O grupo fundador estaba constituído por Fermín Bouza Brey, Wenceslao Requejo Bruet, Xosé Pena e Pena, Xosé Filgueira Valverde, Lois Tobío Fernández, Ramón Martínez López, Manuel Magariños Negreira, Francisco Romero Lema e Alberto Vidán Freiría. (1)

Os estudantes contaron co apoio do catedrático Cotarelo Valledor para facer da Facultade de Letras o seu centro de reunión.

Decontado habían ingresar no Seminario outros mozos comprometidos coa difusión da cultura galega. Na foto de grupo que acompaña o texto podemos ver os membros da institución en 1928. (2)


De esquerda a dereita (Arriba) Ramón Otero Pedrayo, Antón Losada Diéguez, Florentino López Cuevillas, Vicente Risco, Ricardo Carvalho Calero, Xosé Filgueira Valverde, Sebastián García Paz, Pintos, Antón Fraguas, Bibiano Osorio Tafall. (Abaixo) Isidro Parga Pondal, Abelardo Moralejo Laso, Calvo, Salvador Cabeza de León, Xoaquín Arias Sanxurxo, Xerardo Álvarez Limeses, Novás.

Os traballos individuais dos socios íanse publicando na revista Nós, no boletín da Real Academia Galega, e mesmo en A Nosa Terra ou nas páxinas literarias e folletóns do Xornal de Galicia. Por último, o Seminario comezou a facer edicións propias. A primeira delas foi a titulada Os nenos (3) de Filgueira Valverde. (4)

Neste traballo de imprenta tiveron especial importancia a editorial Lar en primeiro lugar e posteriormente a editorial Nós.

Os Arquivos do Seminario pretendían ofrecer unha escolma do labor que viñan facendo os membros da agrupación. Son tamén un xeito de dar a coñecer o Seminario e recadar o apoio dos benfeitores, como expresa Salvador Cabeza de León, Presidente do Seminario, no prólogo ao primeiro tomo dos Arquivos:

Se a chamada que facemos non soa en corazós valdeiros; se consiguen nosos Arquivos agrillar a xenerosidá de cantos simpaticen coa laboría do Seminario, este fará de sí e coida saberá corresponder dinamente á proteición que lle otorguen os seus valedores.

O primeiro volume dos Arquivos do Seminario imprimiuno Leandro Carré no obradoiro da rúa da Franxa. Malia estar datado en 1927 sabemos que non saíu da imprenta até 1928.

O investigador Alfonso Mato ten achegado o contrato subscrito entre Leandro Carré e Salvador Cabeza de León, estipulando as condicións de impresión do libro. (5)

20 de marzo 1927
Don Salvador Cabeza de León pol-o Seminario de Estudos Galegos e Don Leandro Carré pol-a Editorial Lar estipulan o presente contrato de edición do Anuario da dita entidade nas seguintes condicións:
    Editorial Lar comprométese a editar nun prazo non mayor de catro meses o Anuario do Seminario en tamaño de 32 x 24, papel semellante o da revista Nós, tipo 9 interliñado, 240 páxinas e 6 fotograbados fora de texto en papel couché crema.
     O Seminario de Estudos Galegos facilitará a Editorial Lar o orixinal do anuario a partir do 25 de marzo de este ano.
     Editorial Lar tirará pol-o menos 500 exemplares do Anuario comprometéndose a reservar 175, 75 para enviar as revistas, periódicos e entidades con quen o Seminario ten intercambio cultural e 100 a gardar para necesidades futuras.
     Editorial Lar comprométese a suministrar a unha rebaixa non inferior o 30% os exemprares que soliciten os socios do Seminario.
     O S de E G comprometese a subensoar esta edizon do (? ) con 1300 – mil trescentas – pesetas e entregar os (?) que sexan precisos.
    Se a abundancia do orixinal exixise aumento de páxinas o Seminario subensoara proporcionalmente o establecido xa 1º - 3º para as primeiras 240 páxinas.
     Editorial Lar non fará a tirada das páxinas sin recibir as derradeiras probas os Vº Bº do autor e seguirá as indicacións do Consello Direitor do Seminario en todo o que a edizón respeita.
Leandro Carré
Salvador Cabeza

Orde dos traballos

O ídolo cilíndrico do museu arqueolóxico de Pontevedra e outros ídolos galegos
Florentino López Cuevillas
Direitor da seizón de Prehistoria
Pp. 12-20Estazóns prehistóricas da ría de Arousa. Anta e penedo grabado de Oleiros
Fermín Bouza Brey
Direitor da seizón de Prehistoria
Pp. 23-29Estampas de Ourense a mediados do século XVIII
Ramón Otero Pedrayo
Direitor da seizón de Xeografía
Pp. 33-52
O castro de Caldelas. Monografía xeográfica i-etnográfica d’unha vila da nosa terra
Vicente Risco
Direitor da seizón de Etnografía
Pp. 55-86Aportazóns ó estudo da historia da pesca da balea nas costa da Galiza
Luís Tobío Fernández
Socio do Seminario de Estudos Galegos
Pp. 89-93A insinanza do Direito Román na Universidá de Sant-Yago, hastra o plan de estudos de 1772
Salvador Cabeza de León
Presidente do Seminario de Estudos Galegos
Pp. 97-117Colección de tapices y colgaduras de la catedral de Santiago
Salustiano P.P. de Probén
Presidente da seizón de Historia
Pp. 121-126Sobre a localización xeográfica do Sant-Grial
Xoaquín Arias Sanxurxo
Pp. 129-138

A festa dos Maios
(Premio na festa da Lingua Galega de 1925)
Xosé Filgueira Valverde
Segredario Xéral do Seminario de Estudos Galegos
Pp. 141-203Cotos y Jurisdicciones de Galicia
Antonio Taboada Roca
Pp. 207-232

Datos para la historia de Monforte
Pedro Boo Pita
Pp. 235-238

Sobre a preséncia da ilmenita nas areas de Galicia. Análisis da ilmenita de Balarés
Isidro Parga Pondal
Da seizón de Cencias
Pp. 241-247Aves de Galicia
Luis Iglesias e Iglesias
Direitor da seizón de Cencias
Pp. 251-262

O primeiro volume dos Arquivos complétase coa listaxe dos membros do Seminario, indicando os seus traballos de entrada na institución e tamén inclúe a relación das persoas e Administracións que contribuíron á edición do libro.

(1)     Ánxel Casal e o libro galego. Francisco Fernández del Riego. Ediciós do Castro, Sada. A Coruña. 1983. p. 45
(2)     Fonte foto de grupo: fundacionoteropedrayo.org
(3)     Os Nenos. Xosé Filgueira Valverde. Debuxos de Luís Pintos Fonseca. Edición Lar, impreso en Antúnez, Pontevedra. 1925.
(4)     Ibidem nota 1. p 48.
(5)     Ánxel Casal (1895-1936). Textos e Documentos. Dobarro Paz e Vázquez Souza. Ediciós do Castro, 2003. Apéndice gráfico. (Por xentileza de Alfonso Mato posuímos copia do contrato de impresión, en galego, dos Arquivos I, asinado a 20 de marzo de 1927. A fouce, o hórreo e o prelo. Ernesto Vázquez)
(6)     Fonte da imaxe de Florentino López Cuevillas: La Voz de Galicia, 14 de maio de 2012
(7)     Fonte da imaxe de Fermín Bouza Brey: www.carloscallon.com
(8)     Fonte da imaxe de Ramón Otero Pedrayo: fundacionoteropedrayo.org
(9)     Fonte da imaxe de Vicente Risco: ourensebercedacultura.wordpress.com
(10)  Fonte da imaxe de Lois Tobío: www.igadi.org
(11)  Fonte da imaxe de Salvador Cabeza de León: Universidade Carlos III de Madrid
(12)  Fonte da imaxe de Salustiano Portela Pazos: Real Academia Galega
(13)  Fonte da imaxe de Xoaquín Arias Sanxurxo: fundacionoteropedrayo.org
(14)  Fonte da imaxe de Xosé Filgueira Valverde: filgueiravalverde.blogspot.com.es
(15)  Fonte da imaxe de Antonio Taboada Roca: www.farmacialopezrio.com
(16)  Fonte da imaxe de Pedro Boo Pita: www.jrcasan.com
(17)  Fonte da imaxe de Isidro Parga Pondal: www.concellodelaxe.com
(18)  Fonte da imaxe de Luís Iglesias Iglesias: www.culturagalega.org

Ningún comentario:

Publicar un comentario